En stram fortolkning og efterlevelse af kravspecifikationen havde ikke havde været tilstrækkelig til at komme i mål. Imidlertid erfarede vi undervejs, at den store ekspertise, den gode dialog med kunden og det fremragende teamwork i projektteamet var uundværlig for at nå målet.

Datafordeleren – frikøbte offentlige data sikkert samlet i én enkelt model
Case study af NorthTechs arbejde som underleverandør til Datafordeleren

Baggrund

NorthTech har i mange år været involveret i geodata projekter. Først i arbejdet med Kortforsyningen, som var det første danske bud på en brugerbeskyttet portal for offentlige kortværk på nettet. Som følge af den øgede digitalisering og behovet for offentlig adgang til mange grunddata fulgte i 2012 den politiske beslutning om at frikøbe offentlige data til fælles brug (Digitaliseringsstrategi for 2011-2015). Dette udmøntede sig i projekt Datafordeleren. Projektet blev sat i udbud af Digitaliseringsstyrelsen, og vundet af KMD. NorthTech var lige fra starten dybt involveret i implementeringen af Datafordeleren som underleverandør. Vores erfaring med IT-arkitektur, online adgangsbegrænset kortdistribution, samt ikke mindst vores geo-spatiale ekspertise var tungtvejende årsager.

Hvorfor en Datafordeler?

Kortforsyningen, som var drevet og udviklet af Kort- og Matrikelstyrelsen (Geodatastyrelsen), var ved at drukne i succes, så der opstod et behov for en større og mere moderne national platform: Datafordeleren. Man ønskede først og fremmest geodata-distributionen moderniseret og effektiviseret. Derudover ønskede man at den skulle indeholde mere data end blot kortbaserede geodata som landkortdata fra fx. det Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag (FOT-data). Datafordeleren skulle også håndtere data som virksomhedsoplysninger fra det Centrale Virksomheds Register (CVR-data), boligoplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR-data) og Ejendomsstamregister (ESR). Arbejdet henimod dette blev iværksat under indflydelse af det europæiske INSPIRE-direktiv, hvorved nationale grunddata også skulle gøres tilgængelige for andre EU-lande. Endeligt ønskede regeringen at skabe vækst via de frie grunddata til offentlige myndigheder, iværksættere, borgere og private virksomheder.

Om projektet
Med 4 mand fik NorthTech stor indflydelse i det af KMD udvalgte 50 mand store projektteam. I dette team deltog ligeledes vores gode samarbejdspartner Septima, der også er et geodata specialiseret udviklerhus.
NorthTech var med til at bestemme og udforme såvel IT-arkitekturen, sikker brugerstyring, platformvalg, samt programmering af software til selve geo-distributionen med henblik på gode oppetider og overholdelse af standarder. Vi har været med til at vælge snitflader, optimere datasæt, samt i hele testningen af produktet.

  • Oversigt
  • Grunddatamodellen

Teknologi
NorthTech er en virksomhed, der sætter en ære i at have fokus på det gode produkt fremfor en særlig teknologi eller metode. Det var derfor en kærkommen udfordring at Datafordeleren er skrevet i C#. Da Microsofts SQL server blev foreslået til at håndtere geodata-delen, gik NorthTech og Septima imidlertid ind for, at det skulle være en PostGIS server, fordi den er en de facto industristandard. Det råd valgte KMD at følge, og løsningen blev derved optimeret med henblik på hastighed.
Datafordeleren bygger på OGC (Open Geospatial Consortium) geo-standarder, der bygger bro mellem ISO-standarder og World Wide Web Consortium (W3C). Alle systemets komponenter er løst koblede med henblik på at de kan udskiftes, hvis der er behov for det.

Systemkomponenterne består af:
• Microsoft SQL Server (Konfiguration / brugeradministration)
• Microsoft AD/ADFS (brugerstyring)
• GeoNetwork (Håndterer alle metadata om hvert datasæt)
• MapCache (+CouchBase (NoSQL DB) (Gemmer ofte brugte kort)
• MapServer (Generering af grafikfiler med ønskede landkort)
• GO Publisher fra Snowflake (Genererer rå geodata med ønskede egenskaber)
Under disse lag ligger de to databaser:
• PostGIS geodatabase: Geodata og ikke-geografiske registerdata
• Filsystem m. geodata: Billeder, raster og højdemodel

Som bruger har man muligheden for at forespørge på mange standarder. Online-opslag kan sendes via:
• WMS – Web Map Service
• WMTS – Web Map Tiling Service
• WFS – Web Feature Service
• REST API
• CSW – Catalog Service for the Web (metadata)
• WCS – Web Coverage Service

Et fortolkerlag kaldet Switchboard tager forespørgslen ind til validering. Ved godkendelse sendes forespørgslen behandlet videre i systemet, og resultatet returneres i det ønskede format (jpg, XML, GeoJSON).

Evaluering af Datafordeleren
Både i den agile udbudsproces og hele vejen gennem udviklingen af Datafordeleren var NorthTech som underleverandør til KMD part i samspillet, forventningsafstemning og i dialogen med Digitaliseringsstyrelsen og senere også operatøren SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). På den måde fik vi uvurderlig erfaring i arbejdet med store offentlige udbud under Statens K03 standardkontrakt for agile it-projekter. Fremover vil vi inddrage den erfaring i lignende projekter, hvor der er behov for agilt samarbejde og den særlige ekspertise, som NorthTech ligesom andre mindre specialiserede virksomheder besidder.
NorthTech ser det som en ære (med 8 årsværk) at have deltaget i så omfattende et projekt (Iflg. Version2 forventer man at bruge henved 680 mio. kr. til hele Grunddataprogrammet per maj 2019), og udbuddet på Datafordeleren blev alene oprindeligt (maj 2014 for 5 år) vundet af KMD til 121 mio.
Det ligger dybt i NorthTechs DNA at satse på åbne standarder og bruge Open Source.
Til et projekt som Datafordeleren findes der ikke hyldevarer. NorthTech behersker den viden der gør at vi kan koble en lang række standarder og open source komponenter med egenudviklet kode, så det hele fungerer i en helhed med fokus på den gode brugeroplevelse.
Sammen med visionen om, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle – også af private virksomheder, finder vi det super attraktivt at Datafordeleren giver 24/7 tilgængelighed, gratis anvendelse for brugerne og at den forenkler samarbejdet mellem myndighederne, virksomhederne og borgerne.
Det har været en fornøjelse for os at være med til at organisere data på en ny fælles måde, der gør alle datasæt sammenhængende og standardiserede ud fra de samme principper.